Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kallio, Linjat, Siltasaarenportti - Detaljplaneförslag framlagt: Berghäll, Linjerna, Broholmsporten


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 28.3.–26.4.2019:

Kallio, Linjat, kortteli 306, tontti 307/7 sekä katualue, piirustus nro 12543, Siltasaarenportti (Toinen linja 7, Siltasaarenkatu 13), dnro HEL 2017-003471.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12543

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12543

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 28.3.2019


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 28.3.–26.4.2019:

Berghäll, Linjerna, kvarteret 306, tomten 307/7 samt gatuområde, ritning nr 12543, Broholmsporten (Andra linjen 7, Broholmsgatan 13), dnr HEL 2017-003471. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12543

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12543

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 28.3.2019


JAA
09.12.2019 17:57