Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Laajasalo, Yliskylä, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet - Detaljplaneförslag framlagt: Degerö, Uppby, Området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 20.2.– 21.3.2019: 

Laajasalo, Yliskylä, tontit 49003/11, 49020/5, 49029/5 ja 6, 49033/2, 49036/5, 49037/1, 49051/3 ja 18, 49056/12 ja 13, 49059/1 ja 2, 49072/1 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueet. Muodostuu uusi kortteli 49091 (piirustus nro 12548, osat 1–3, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet), dnro HEL 2016-000535.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12548, osa 1/3

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12548, osa 2/3

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12548, osa 3/3

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12548

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 20.2.2019


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 20.2.–21.3.2019:

Degerö, Uppby, tomter 49003/11, 49020/5, 49029/5 och 6, 49033/2, 49036/5, 49037/1, 49051/3 och 18, 49056/12 och 13, 49059/1 och 2, 49072/1 samt park-, närrekreations- och gatuområden. Det nya kvarteret 49091 bildas (ritning nr 12548, delar 1–3, Området vid Hundholmsvägen och Ilomäkivägen), dnr HEL 2016-000535.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12548, del 1/3

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12548, del 2/3

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12548, del 3/3

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12548

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 20.2.2019

JAA
09.12.2019 18:00