Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Suomenlinna, Vallisaari, Kuninkaansaari - Sveaborg, Skanslandet, Kungsholmen

 
Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 23.01.– 21.02.2019:

Suomenlinna, Vallisaari, Kuninkaansaari, Reimarisaari, Pukkisaari, Kukipaasi ja Haminasalmenpaasi sekä suojelu- ja vesialueet (piirustus nro 12560) Alue sijaitsee Suomenlinnan ja Santahaminan välissä. Dnro HEL 2014-000892.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12560

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12560

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 23.1.2019Detaljplaneförslag  framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 23.01.–21.02.2019:

Sveaborg, Skanslandet, Kungsholmen, Remmarholmen, Bockholmen, Kugghällen och Hamnsundshällen samt skydds- och vattenområden (ritning nr 12560). Området ligger mellan Sveaborg och Sandhamn. Dnr HEL 2014-000892.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12560

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12560

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagda på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 Helsingfors 23.1.2019

 

 

 

 

 


JAA
09.12.2019 18:02