Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Malmi, Ala-Malmi, Tattariharju, Malmin lentokenttä, Nallenrinne - Detaljplaneförslag framlagt: Malm, Nedre Malm, Tattaråsen, Malms flygfält, Nallebranten


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 19.6.–8.8.2019:

Malmi, Ala-Malmi, Tattariharju, Malmin lentokenttä, puistoalue, puisto, lentokenttäalue, erityisalue lumenvastaanottopaikkaa varten ja katualue. Muodostuvat uudet korttelit 38233, 38234, 38236-38238, 38241, 38255, 38257 ja 38258, piirustus nro 12577, Nallenrinne, dnro HEL 2018-008267.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12577

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12577

Vuorovaikutusraportti 

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Helsingissä 19.6.2019


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 19.6.–8.8.2019:

Malm, Nedre Malm, Tattaråsen, Malms flygfält, parkområde, park, flygfältsområde, specialområde för mottagande av snö och gatuområden. De nya kvarteren 38233, 38234, 38236-38238, 38241, 38255, 38257 och 38258 bildas, ritning nr 12577, Nallebranten, dnr HEL 2018-008267. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12577

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12577 

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad. 

Helsingfors 19.6.2019


JAA
09.12.2019 17:49