Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vuosaari - Detaljplan som trätt i kraft: Nordsjö


Kaupunginvaltuuston 24.10.2018 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vuosaari, Rastila, tontit 54010/1 ja 3 sekä katualueet (piirustus nro 12509): Retkeilijänkatu 11–15. Alue sijaitsee Rastilankallion alueella Retkeilijänkadun, Retkeilijänsillan ja metroradan välissä, dnro HEL 2017-001092.

Helsingissä 8.1.2019En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 24.10.2018 har trätt i kraft:

Nordsjö, Rastböle, tomterna 54010/1 och 3 samt gatuområden (ritning nr 12509): Vandrargatan 11–15. Området ligger vid Rastböleberget mellan Vandrargatan, Vandrarbron och metrobanan, dnr HEL 2017-001092.

Helsingfors 8.1.2019


JAA
09.12.2019 18:03