Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Marjaniemi, Vanamotie 13 - Godkännande av detaljplan: Botby, Marudd, Linneavägen 13


Kaupunginvaltuusto on 22.5.2019 (§ 153) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, Marjaniemi, tontti 45016/27 sekä katualue, piirustus nro 12436, Vanamotie 13, dnro HEL 2016-006119. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12436

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12436

Helsingissä 29.5.2019


Stadsfullmäktige har 22.5.2019 (§ 153) fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Botby, Marudd, tomten 45016/27 samt gatuområde, ritning nr 12436, Linneavägen 13, dnr HEL 2016-006119. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12436

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12436

Helsingfors 29.5.2019


JAA
09.12.2019 17:51