Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue, Työnjohtajankadun korttelit - Godkännande av detaljplan: Hertonäs, Hertonäs företagsområde, Kvarteren vid Arbetsledaregatan


Kaupunginvaltuusto on 22.5.2019 (§ 152) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue, kortteli 43052, tontti 43053/1, kortteli 43054, kortteli 43084 sekä katu-, puisto- ja rautatiealueet, piirustus nro 12481, Työnjohtajankadun korttelit, dnro HEL 2011-010482. 

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12481

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12481

Helsingissä 29.5.2019


Stadsfullmäktige har 22.5.2019 (§ 152) fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Hertonäs, Hertonäs företagsområde, kvarteret 43052, tomten 43053/1, kvarteret 43054, kvarteret 43084 samt gatu-, park- och järnvägsområden, ritning nr 12481, Kvarteren vid Arbetsledaregatan, dnr HEL 2011-010482.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12481

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12481

Helsingfors 29.5.2019


JAA
09.12.2019 17:51