Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Laajasalo, Yliskylä, Gunillantien ja Reiherintien kulma - Godkännande av detaljplan: Degerö, Uppby, Hörnet av Gunillavägen och Reihersvägen


Kaupunginvaltuusto on 24.4.2019 (§ 134) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman: 

Laajasalo, Yliskylä, tontti 49076/16, piirustus nro 12525, Gunillantien ja Reiherintien kulma, dnro HEL 2017-010627.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12525

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12525

Helsingissä 10.5.2019


Stadsfullmäktige har 24.4.2019 (§ 134) fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Degerö, Uppby, tomten 49076/16, ritning nr 12525, Hörnet av Gunillavägen och Reihersvägen, dnr HEL 2017-010627.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12525

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12525 

Helsingfors 10.5.2019


JAA
09.12.2019 17:53