Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Kuninkaantammi, Muotokuvankatu - Godkännande av detaljplan: Kårböle, Kungseken, Porträttgatan


Kaupunginvaltuusto on 24.4.2019 (§ 133) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaarela, Kuninkaantammi, kortteli 33399 ja katualue, piirustus nro 12504, Muotokuvankatu, dnro HEL 2017-010533.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12504 

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12504

Helsingissä 10.5.2019

 


Stadsfullmäktige har 24.4.2019 (§ 133) fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kårböle, Kungseken, kvarteret 33399 och gatuområde, ritning nr 12504, Porträttgatan, dnr HEL 2017-010533. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12504 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12504 

Helsingfors 10.5.2019


JAA
09.12.2019 17:53