Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Konala, Vuorikummuntie - Godkännande av detaljplan: Kånala, Bergkullavägen


Kaupunginvaltuusto on 27.3.2019 § 115 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Konala, korttelin 32011 tontit 1, 2, 3, 5, 6 ja katualue, piirustus nro 12506, Vuorikummuntie, dnro HEL 2017-007704.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12506

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12506

Helsingissä 5.4.2019


Stadsfullmäktige har 27.3.2019 § 115 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kånala, kvarteret 32011 tomterna 1, 2, 3, 5, 6 och gatuområde, ritning nr 12506, Bergkullavägen, dnr HEL 2017-007704.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12506

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12506

Helsingfors 5.4.2019


JAA
09.12.2019 17:56