Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pitäjänmäki, Tali, Pajamäki, Pitäjänmäen yritysalue, Patterimäki - Godkännande av detaljplan: Sockenbacka, Tali, Smedjebacka, Sockenbacka företagsområde, Batteribacken


Kaupunginvaltuusto on 13.3.2019 § 105 päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pitäjänmäki, Tali, lähivirkistysalue, Pitäjänmäki, Pajamäki, Tali, Pitäjänmäen yritysalue, lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä puisto- ja katualueet ja yleinen pysäköintialue, muodostuvat uudet korttelit 46035 ja 46036, piirustus nro 12477, Patterimäki, dnro HEL 2017-009188.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12477

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12477

Helsingissä 21.3.2019


Stadsfullmäktige har 13.3.2019 § 105 fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Sockenbacka, Tali, område för närrekreation, Sockenbacka, Smedjebacka, Tali, Sockenbacka företagsområde, område för närrekreation och för idrotts- och rekreationsanläggningar, park- och gatuområden och område för allmän parkering, de nya kvarteren 46035 och 46036 bildas, ritning nr 12477, Batteribacken, dnr HEL 2017-009188.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12477

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12477

Helsingfors 21.3.2019

 


JAA
09.12.2019 17:58