Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Kuusisaarenpolku 7 - Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Gränöstigen 7


Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Kuusisaarenpolku 7

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.2.2019 § 64 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto: 

Munkkiniemi, tontti 30076/15 (piirustus nro 12547, Kuusisaarenpolku 7). HEL 2018-006181.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12547

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12547


Helsingissä 7.3.2019


Godkännande av detaljplan: Munksnäs, Gränöstigen 7

Stadsmiljönämnden har 26.2.2019 § 64 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen: 

Munksnäs, tomten nr 30076/15 (ritning nr 12547, Gränöstigen 7). HEL 2018-006181.


Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12547

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12547

  

Helsingfors 7.3.2019


JAA
09.12.2019 17:59