Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Mellunkylä, Koskenhaantie 34 - Godkännande av detaljplan: Mellungsby, Forshagavägen 34


Asemakaavan hyväksyminen: Mellunkylä, Koskenhaantie 34  

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.2.2019 § 64 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Mellunkylä, tontti 47111/23 (piirustus nro 12539, Koskenhaantie 34). HEL 2011-004354.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12539

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12539

 

Helsingissä 7.3.2019


Godkännande av detaljplan: Mellungsby, Forshagavägen 34

Stadsmiljönämnden har 26.2.2019 § 64 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Mellungsby, tomten nr 47111/23 (ritning nr 12539, Forshagavägen 34). HEL 2011-004354.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12539

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12539

 

Helsingfors 7.3.2019


JAA
09.12.2019 17:59