Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pukinmäki, Malmi, Ala-Malmi, Pukinmäen asemanseutu - Godkännande av detaljplan: Bocksbacka, Malm, Nedre Malm, Bocksbacka stationsomgivning


Kaupunginvaltuusto on 13.2.2019 § 42 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pukinmäki, katu- ja rautatiealue, Malmi, Ala-Malmi, kortteli 38044 ja katualue (piirustus nro 12476, Pukinmäen asemanseutu), dnro HEL 2015-005536.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12476

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12476

Helsingissä 27.2.2019


Stadsfullmäktige har 13.2.2019 § 42 fattat beslut om detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för område byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Bocksbacka, gatu- och järnvägsområde, Malm, Nedre Malm, kvarteret 38044 och gatuområde (ritning nr 12476, Bocksbacka stationsomgivning), dnr HEL 2015-005536.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12476

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12476

Helsingfors 27.2.2019


JAA
09.12.2019 18:00