Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Viikki, Malmi, Hattelmalantie 2 ympäristöineen - Godkännande av detaljplan: Vik, Malm, Hattelmalavägen 2 med omgivning

Kaupunginvaltuusto on 30.1.2019 32 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Viikki, Viikinmäki, katualue, Malmi, Pihlajisto, tontti 38313/4 (piirustus nro 12488, Hattelmalantie 2 ympäristöineen ), dnro HEL 2016-003681.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12488

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12488

Helsingissä 12.2.2019


Stadsfullmäktige har 30.1.2019 32 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Vik, Viksbacka, gatuområde, Malm, Rönninge, tomten 38313/4 (ritning nr 12488, Hattelmalavägen 2 med omgivning), dnr HEL 2016-003681.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12488

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12488

Helsingfors 12.2.2019


JAA
09.12.2019 18:01