Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Meilahti, Töölöntullin kortteli 520 - Godkännande av detaljplan: Mejlans, Kvarter 520 Tölötull


Kaupunginvaltuusto on 13.2.2019 § 41 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Meilahti, tontit 520/8, 520/14 ja 520/19 (piirustus nro 12515, Töölöntullin kortteli 520), dnro HEL 2016-014357.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12515

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12515

Helsingissä 27.2.2019


Stadsfullmäktige har 13.2.2019 § 41 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Mejlans, tomter 520/8, 520/14 och 520/19 (ritning nr 12515, Kvarter 520 Tölötull), dnr HEL 2016-014357.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12515

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12515

Helsingfors 27.2.2019


JAA
09.12.2019 18:00