Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Itäkeskus, Kauppakeskus Itis - Godkännande av detaljplan: Botby, Östra centrum, Köpcentret Itis


Kaupunginvaltuusto on 19.6.2019 (§ 217) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman: 

Vartiokylä, Itäkeskus, tontti 45173/5 sekä liikenne- ja katualueet, piirustus nro 12535, Kauppakeskus Itis, vanhimman rakennusosan suojelu, dnro HEL 2017-007993.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12535 

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12535 

Helsingissä 4.7.2019

 


Stadsfullmäktige har 19.6.2019 (§ 217) fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Botby, Östra centrum, tomten 45173/5 samt trafik- och gatuområden, ritning nr 12535, Köpcentret Itis, skydd av den äldsta byggnadsdelen, dnr HEL 2017-007993.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12535

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12535

Helsingfors 4.7.2019


JAA
09.12.2019 17:48