Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vallila, Kumpula, Vallilan pohjoisosa - Godkännande av detaljplan: Vallgård, Gumtäkt, Norra delen av Vallgård


Kaupunginvaltuusto on 19.6.2019 (§ 216) päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vallila, osa korttelia 22586 sekä puistoalue, tontti 22556/2, tontit 585/1, 585/7, 585/12, 585/13, 585/14, tontti 22586/4 sekä puisto- ja katualueet, Kumpula, puistoalue, piirustus nro 12508, Vallilan pohjoisosa, dnro HEL 2015-002907.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12508

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12508

Helsingissä 4.7.2019

 


Stadsfullmäktige har 19.6.2019 (§ 216) fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Vallgård, del av kvarter 22586 samt parkområde, tomten 22556/2, tomterna 585/1, 585/7, 585/12, 585/13, 585/14, tomten 22586/4 samt park- och gatuområden, Gumtäkt, parkområde, ritning nr 12508, Norra delen av Vallgård, dnr HEL 2015-002907.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12508

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12508

Helsingfors 4.7.2019


JAA
09.12.2019 17:48