Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Itäinen saaristo, Vartiosaari, Laajasalo, Villinki, Santahamina, Ulkosaaret, Vuosaari - Godkännande av detaljplan: Östra skärgården, Vårdö, Degerö, Villinge, Sandhamn, Utöarna, Nordsjö

Kaupunginvaltuusto on 19.6.2019 (§ 218) päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Itäinen saaristo, piirustus nro 12300 osat A–L, Vartiosaari, Läntinen Villaluoto, Pohjoinen Villaluoto, Itäinen Villaluoto, Kotiluoto, kortteli 48010, Laajasalo, Villinki, Villinki, Pukkiluoto, Tulikallio, Itä-Villinki, Harjaluoto, Tupsu, Pitkäpaasi, Kutupaasi, Varviluoto, Sikosaari, Maununkari, korttelit 50001–50023, Santahamina, Hernesaari, Neitsytsaari, Kuusiluoto, Louesaari, Hintholma, korttelit 51001–51005, Ulkosaaret, Pitkärivi, Hyljepaadet, Tammaluoto, Tammaluodonkari, Tammaletto, Nuottakari, Pihlajaluoto, Pihlajaluodonkupu, Kuminapaasi, Välikarit, Hattusaari, Kärkipaasi, Tiirapaasi, Vikiaskivi, Kajuuttaluodot, Villinginluoto, kortteli 53001, Vuosaari, Pikku Niinisaari, Niinisaarenkarit, Läntinen Neitsytsaari, Itäinen Neitsytsaari, Huomenlahja, Kalliosaari, Kalliosaarenluoto, Kallioluoto, Santinen, Iso Leikosaari, Pikku Leikosaari, Haapasaari, Kutusärkkä, Kivisaari, Kivisaarenluodot, Karhusaari, Iso Villasaari, Pieni Villasaari, Loppikari, Malkasaari, Läntinen Iiluoto, Itäinen Iiluoto, Iso Iiluoto, Satamasaari, Pikku Satamasaari, korttelit 54500–54517 sekä retkeily- ja ulkoilualue, loma-asuntojen korttelialue, kesämajojen korttelialue, matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, venesatama, luonnonsuojelualue, puutarha- ja kasvihuonealue, metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarve, metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, vesialue. Dnro HEL 2012-001559.

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa A

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa B

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa C

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa D

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa E

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa F

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa G

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa H

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa I

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa J

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa K

Asemakaavakartta, piirustus nro 12300, osa L 

Asemakaavan selostus, piirustus nro 12300 

Helsingissä  4.7.2019

 


Stadsfullmäktige har 19.6.2019 (§ 218) fattat beslut om en detaljplan för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Östra skärgården, ritning nr 12300, delarna A–L, Vårdö, Västra Ullholmen, Norra Ullholmen, Östra Ullholmen, Hemholmen, kvarteret 48010, Degerö, Villinge, Villinge, Bockholmen, Kasaberget, Östra Villinge, Borstan, Österhället, Långhället, Kutuhället, Varvholmen, Svinholmen, Månsholmen, kvarteren 50001–50023, Sandhamn, Ärtholmen, Jungfruholmen, Granholmen, Trutholmen, Hindholmen, kvarteren 51001–51005, Utöarna, Långratan, Sälstenarna, Märaskrinet, Märaskrinsgrundet, Märaskrinsklacken, Notgrundet, Rönnskär, Rönnskärsklobben, Kumminhället, Mellangrundet, Hattholmen, Skatahället, Tirhället, Vikiasklacken, Villingekobben, Kajutöarna, kvarteret 53001, Nordsjö, Lilla Bastön, Lillbastöhällarna, Västra Jungfruholmen, Östra Jungfruholmen, Morgongåvan, Bergholmen, Bergholmskobben, Berggrundet, Aspholmen, Sandholmen, Stora Lekholmen, Lilla Lekholmen, Berggrundet, Lekholmsratan, Stenholmen, Stenholmsöarna, Björnholmen, Stora Ullholmen, Lilla Ullholmen, Klobbgrundet, Takvedaholmen, Västra Iglo, Östra Iglo, Stora Iglo, Hamnholmen, Lilla Hamnholmen, kvarteren 54500–54517 samt frilufts- och strövområde, kvartersområde för fritidsbostäder, kvartersområde för sommarstugor, kvartersområde för byggnader som betjänar turism, kvartersområde för byggnader för samfundsverksamhet, småbåtshamn, naturskyddsområde, område för trädgårdsodling och växthus, skogsbruksområde där det föreligger ett särskilt behov att styra friluftslivet, skogsbruksområde med särskilda miljövärden, vattenområde. Dnr HEL 2012-001559 

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del A

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del B

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del C 

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del D

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del E

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del F 

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del G 

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del H

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del I

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del J

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del K

Detaljplanens karta, ritning nr 12300, del L

Detaljplanens beskrivning, ritning nr 12300

Helsingfors 4.7.2019


JAA
09.12.2019 17:48