Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Ruskeasuo, Tenholantie 10 ja 12 - Godkännande av detaljplan: Brunakärr, Tenalavägen 10 och 12


Kaupunginvaltuusto on 19.6.2019 (§ 215) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman: 

Ruskeasuo, tontit 16729/10 ja 12, piirustus nro 12482, Tenholantie 10 ja 12, dnro HEL 2015-007624.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12482

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12482

Helsingissä 4.7.2019


Stadsfullmäktige har 19.6.2019 (§ 215) fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Brunakärr, tomterna 16729/10 och 12, ritning nr 12482, Tenalavägen 10 och 12, dnr HEL 2015-007624.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12482 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12482 

Helsingfors 4.7.2019


JAA
09.12.2019 17:49