Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Haaga, Etelä-Haaga, Orapihlajatien ja Paatsamatien alue - Godkännande av detaljplan: Haga, Södra Haga, Området vid Hagtornsvägen och Frangulavägen


Kaupunginvaltuusto on 5.6.2019 (§ 193) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman: 

Haaga, Etelä-Haaga, tontti 29081/11, tontti 29082/1 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12501, Orapihlajatien ja Paatsamatien alue,  dnro HEL 2016-013346.

 Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12501

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12501

Helsingissä 25.6.2019


Stadsfullmäktige har 5.6.2019 (§ 193) fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Haga, Södra Haga, tomten 29081/11, tomten 29082/1 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12501, Området vid Hagtornsvägen och Frangulavägen, dnr HEL 2016-013346. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12501 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12501

Helsingfors 25.6.2019


JAA
09.12.2019 17:49