Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä, Maaherrantie 34–42 ja viereinen puisto - Detaljplan som trätt i kraft: Åggelby, Landshövdingsvägen 34–42 och parken invid

Kaupunginvaltuuston 6.11.2019 § 325 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Oulunkylä, Veräjämäki, kortteli 28006, tontit 28009/11–13, katu- ja puistoalueet sekä
yleinen pysäköintialue, piirustus nro 12527, Maaherrantie 34–42 ja viereinen puisto, dnro HEL 2016-012847.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12527

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12527

Helsingissä 31.12.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 6.11.2019 § 325 har trätt i kraft:

Åggelby, Grindbacka, kvarteret 28006, tomterna 28009/11–13, gatu- och parkområden samt allmän parkeringsområde, ritning nr 12527, Landshövdingsvägen 34–42 och parken invid, dnr HEL 2016-012847.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12527

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12527

Helsingfors 31.12.2019


JAA
31.12.2019 09:35