Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Mellunkylä, Keinutie 9 - Detaljplan som trätt i kraft: Mellungsby, Gungvägen 9

Kaupunginvaltuuston 9.10.2019 § 303 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Mellunkylä, Kontula, tontti 47018/11, piirustus nro 12526, Keinutie 9, dnro HEL 2017-003110.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12526

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12526

Helsingissä 30.12.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 9.10.2019 § 303 har trätt i kraft:

Mellungsby, Gårdsbacka, tomten 47018/11, ritning nr 12526, Gungvägen 9, dnr HEL 2017-003110.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12526

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12526

Helsingfors 30.12.2019


JAA
30.12.2019 10:45