Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Mustikkamaa–Korkeasaari, Korkeasaaren vastaanottorakennukset ja Mustikkamaan leikkipuisto - Detaljplan som trätt i kraft: Blåbärslandet–Högholmen, Receptionsbyggnader på Högholmen och Blåbärslandets lekpark

Kaupunginvaltuuston 9.10.2019 § 302 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Mustikkamaa–Korkeasaari, vesialue sekä eläintarha-, lähivirkistys-, kansanpuisto- ja vesialue, muodostuu uusi kortteli 19002, piirustus nro 12520, Korkeasaaren vastaanottorakennukset ja Mustikkamaan leikkipuisto, dnro HEL 2017-013216.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12520

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12520

Helsingissä 30.12.2019


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 9.10.2019 § 302 har trätt i kraft:

Blåbärslandet–Högholmen, vattenområdet samt djurgård-, närrekreation-, folkpark- och vattenområdet, det nya kvarteret 19002 bildas, ritning nr 12520, Receptionsbyggnader på Högholmen och Blåbärslandets lekpark, dnr HEL 2017-013216.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12520

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12520

Helsingfors 30.12.2019


JAA
30.12.2019 10:30