Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kamppi, Etu-Töölö, Marian kasvuyrityskampus - Detaljplaneförslag framlagt: Kampen, Främre Tölö, Maria campus för tillväxtföretag

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 13.12.2019–20.1.2020:

Kamppi, kortteli 4170 sekä katualueet, Etu-Töölö, katualue, muodostuu uusi kortteli 4176, piirustus nro12629, Marian kasvuyrityskampus, dnro HEL 2012-006163.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12629

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12629

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 13.12.2019


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 13.12.2019–20.1.2020:

Kampen, kvarteret 4170 samt gatuområden, Främre Tölö, gatuområde, det nya kvarteret 4176 bildas, ritning 12629, Maria campus för tillväxtföretag, dnr HEL 2012-006163.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12629

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12629

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 13.12.2019


JAA
13.12.2019 00:00