Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Sörnäinen, Nihti - Godkännande av detaljplan: Sörnäs, Knekten

Kaupunginvaltuusto on 27.11.2019 (§ 343) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Sörnäinen, Hanasaari, Vilhonvuori, katu- ja vesialue, Sörnäinen, Sompasaari, Hanasaari, Vilhonvuori, satama-, vesi ja katualueet, muodostuvat uudet korttelit 10667-10680, piirustus nro 12576, Nihti, dnro HEL 2017-009930.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12576

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12576

Helsingissä 13.12.2019


Stadsfullmäktige har 27.11.2019 (§ 343) fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Sörnäs, Hanaholmen, Vilhelmsberg, gatu- och vattenområde, Sörnäs, Sumparn, Hanaholmen, Vilhelmsberg, hamn-, vatten- och gatuområden, de nya kvarteren 10667-10680 bildas, ritning nr 12576, Knekten, dnr HEL 2017-009930.

Detaljplanen och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12576

Detaljplanen och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12576

Helsingfors 13.12.2019


JAA
13.12.2019 00:00