Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Ruskeasuo, Haaga, Huopalahdenportti - Detaljplaneförslag framlagt: Brunakärr, Haga, Hoplaxporten

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 26.11.2019–2.1.2020: 

Ruskeasuo, Pikku Huopalahti, Vanha Ruskeasuo, tontit 16742/2, 7 ja 8 sekä katu-, puisto- ja suojaviheralueet, Haaga, Etelä-Haaga, katualue ja kaupunginosan raja, muodostuvat uudet korttelit 16749–16754, piirustus nro 12591, Huopalahdenportti, dnro HEL 2013–013706.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12591

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12591

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 26.11.2019


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 26.11.2019–2.1.2020:

Brunakärr, Lillhoplax, Gamla Brunakärr, tomterna 16742/2, 7 och 8 samt gatu-, park- och skyddsgrönområde, Haga, Södra Haga, gatuområde och stadsdelsgräns, de nya kvarteren 16749-16754 bildas, ritning nr 12591, Hoplaxporten, dnr HEL 2013-013706.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12591

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12591

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 26.11.2019


JAA
09.12.2019 17:40