Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Kaarelankuja 2 - Godkännande av detaljplan: Kårböle, Kårbölegränden 2

Kaupunginvaltuusto on 6.11.2019 (§ 326) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaarela, Maununneva, tontit 33079/5 ja 9 sekä katu- ja suojaviheralueet, muodostuu uusi kortteli 33063, piirustus nro 12589, Kaarelankuja 2, HEL 2018-010557.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12589

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12589

Helsingissä 15.11.2019


Stadsfullmäktige har 6.11.2019 (§ 326) fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kårböle, Magnuskärr, tomterna 33079/5 och 9 samt gatu- och skyddsgrönområden, det nya kvarteret 33063 bildas, ritning nr 12589, Kårbölegränden 2, dnr HEL 2018-010557.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12589

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12589

Helsingfors 15.11.2019


JAA
09.12.2019 17:41