Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Meilahti, Töölöntullinkatu 8 - Godkännande av detaljplan: Mejlans, Tölötullsgatan 8

Kaupunginvaltuusto on 6.11.2019 (§ 324) päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Meilahti, tontti 520/2, Töölöntullinkatu 8, piirustus nro 12598, dnro HEL 2018-009025.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12598

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12598

Helsingissä 15.11.2019


Stadsfullmäktige har 6.11.2019 (§ 324) fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Mejlans, tomten 520/2, Tölötullsgatan 8, ritning nr 12598, dnro HEL 2018-009025.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12598

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12598

Helsingfors 15.11.2019


JAA
09.12.2019 17:42