Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kallio, Siltasaarenportti - Detaljplan som trätt i kraft: Berghäll, Broholmsporten

Kaupunginvaltuuston 28.8.2019 (§ 235) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kallio, Linjat, kortteli 306, tontti 307/7 ja katualue, piirustus nro 12543, Siltasaarenportti, dnro HEL 2017-003471.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12543

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12543

Helsingissä 23.10.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 28.8.2019 (§ 235) har trätt i kraft:

Berghäll, Linjerna, kvarteret 306, tomten 307/7 och gatuområde, ritning nr 12543, Broholmsporten, dnr HEL 2017-003471.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12543

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12543

Helsingfors 23.10.2019


JAA
09.12.2019 17:43