Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Karhusaari, Karhusaaren eteläosan pientalotontit - Godkännande av detaljplan: Björnsö, Småhustomter i södra delen av Björnsö

Kaupunginvaltuusto on 9.10.2019 § 304 päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Karhusaari, vesialue, korttelit 108, 114, 127, 135, tontit 109/1−4, osat tonteista 109/7 ja 8, tontit 111/2 ja 4, 117/2 ja 3, 120/1, 121/2 ja 3, 123/1, 124/1, 126/4, 128/1, 2, 4 ja 6−9, 129/1, 130/1 sekä katu- ja puistoalue, piirustus numero 12486, Karhusaaren eteläosan pientalotontit, dnro HEL 2016-012735.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12486

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12486

Helsingissä 19.10.2019


Stadsfullmäktige har 9.10.2019 § 304 fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Björnsö, vattenområden, kvarteren 108, 114, 127, 135, tomterna 109/1−4, del av tomterna 109/7 och 8, tomterna 111/2 och 4, 117/2 och 3, 120/1, 121/2 och 3, 123/1, 124/1, 126/4, 128/1, 2, 4 och 6−9, 129/1, 130/1 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12486, Småhustomter i södra delen av Björnsö, dnr HEL 2016-012735.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12486

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12486

Helsingfors 19.10.2019


JAA
09.12.2019 17:43