Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Mellunkylä, Keinutie 9 - Godkännande av detaljplan: Mellungsby, Gungvägen 9

Kaupunginvaltuusto on 9.10.2019, § 303 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Mellunkylä, Kontula, tontti 47018/11, piirustus nro 12526, Keinutie 9, dnro HEL 2017-003110.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12526

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12526

Helsingissä 19.10.2019


Stadsfullmäktige har 9.10.2019, § 303 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Mellungsby, Gårdsbacka, tomten 47018/11, ritning nr 12526, Gungvägen 9, dnr HEL 2017-003110.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12526

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12526

Helsingfors 19.10.2019


JAA
09.12.2019 17:43