Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Mustikkamaa–Korkeasaari, Korkeasaaren vastaanottorakennukset ja Mustikkamaan leikkipuisto - Godkännande av detaljplan: Blåbärslandet–Högholmen, Receptionsbyggnader på Högholmen och Blåbärslandets lekpark

Kaupunginvaltuusto on 9.10.2019 § 302 päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Mustikkamaa–Korkeasaari, vesialue, eläintarha-, lähivirkistys-, kansanpuisto- ja vesialue, muodostuu uusi kortteli 19002, piirustus nro 12520, Korkeasaaren vastaanottorakennukset ja Mustikkamaan leikkipuisto, dnro HEL 2017-013216.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12520

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12520

Helsingissä 18.10.2019

Stadsfullmäktige har 9.10.2019 § 302 fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Blåbärslandet–Högholmen, vattenområdet, djurgård-, närrekreation-, folkpark- och vattenområdet, det nya kvarteret 19002 bildas, ritning nr 12520, Receptionsbyggnader på Högholmen och Blåbärslandets lekpark, dnr HEL 2017-013216.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12520

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12520

Helsingfors 18.10.2019


JAA
09.12.2019 17:43