Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Malmi, Malmin lentoaseman rakennukset - Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Malms flygplats byggnader

Kaupunginvaltuuston 16.1.2019 § 11 hyväksymä asemakaavamuutos muutos on tullut voimaan:

Malmi, Malmin lentokenttä, lentokenttäalue, muodostuvat uudet korttelit 38340 ja 38341, piirustus nro 12450, Malmin lentoaseman rakennukset, dnro HEL 2016-010897.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 10.10.2019 hylännyt valituksen.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12450

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12450

Helsingissä 14.11.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 16.1.2019 § 11 har trätt i kraft:

Malm, Malms flygfält, flygfältsområdet, de nya kvarteren 38340 och 38341 bildas (ritning nr 12450, Malms flygplats byggnader, dnr HEL 2016-010897.

Stadsfullmäktiges beslut har överklagats. Helsingfors förvaltningsdomstol har 10.10.2019 förkastat besvär.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12450

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12450

Helsingfors 14.11.2019


JAA
09.12.2019 17:42