Suoraan sisältöön

Osittain voimaan tullut asemakaava: Haaga, Steniuksentie 14 ja 20 - Detaljplan som delvis trätt i kraft: Haga, Steniusvägen 14 och 20

Kaupunginvaltuusto on 10.10.2018 § 288 hyväksynyt Haagan, Etelä-Haagan, tonttien 29088/3 ja 29100/1 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen (piirustus nro 12463), Steniuksentie 14 ja 20.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu. Kaupunginhallitus päätti 30.9.2019 § 666 määrätä asemakaavan muutoksen nro 12463 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta tontin 29100/1 sekä puisto- ja katualueiden osalta. Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin, dnro HEL 2016-013345.

Asemakaavan muutosehdotuksen kartta nro 12463, josta ilmenee voimaan määrättävä tontti sekä katu- ja puistoalueet.

Asemakaavan muutoksen nro 12463 selostus

Helsingissä 11.10.2019

Stadsfullmäktige har 10.10.2018 § 288 godkänt en detaljplaneändring för tomterna 29088/3 och 29100/1 samt park- och gatuområden i Haga, Södra Haga (ritning nr 12463), Steniusvägen 14 och 20.

Stadsfullmäktiges beslut har överklagats. Stadsstyrelsen beslutade 30.9.2019 § 666 bestämma att detaljplaneändringen nr 12463 delvis ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft, för tomten 29100/1 samt park- och gatuområdena. Detaljplanen träder i kraft genom denna kungörelse med undantag för det som överklagats, dnr HEL 2016-013345.

Karta för förslaget till detaljplaneändring nr 12463, varav framgår den tomt och de gatu- och parkområden för vilka detaljplanen träder i kraft.

Detaljplaneändring nr 12463, beskrivning

Helsingfors 11.10.2019

JAA
09.12.2019 17:44