Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Munkkiniemen koulutustalo - Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Munksnäs utbildningshus

Kaupunginvaltuuston 22.5.2019 (§ 151) hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, tontti 30010/1, piirustus nro 12519, Munkkiniemen koulutustalo, dnro HEL 2017-009940.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Valitus peruutettiin. Helsingin hallinto-oikeus päätti 25.9.2019 asian käsittelyn raukeamisesta.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12519

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12519

Helsingissä 5.10.2019


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 22.5.2019 (§ 151) har trätt i kraft:

Munksnäs, Gamla Munksnäs, tomten 30010/1, ritning nr 12519, Munksnäs utbildningshus, dnr HEL 2017-009940.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Besvären återkallades. Helsingfors förvaltningsdomstol beslutade 25.9.2019 om avskrivning av ärendet.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12519

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12519

Helsingfors 5.10.2019


JAA
09.12.2019 17:44