Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Vuosaari, Meri-Rastilan länsiosa - Detaljplaneförslag framlagt: Nordsjö, Havsrastböle, västra delen

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 17.9.–16.10.2019:

Vuosaari, osa korttelista 54225, lähivirkistys- ja katualue sekä korttelit 54036, 54213, 54217–54229, 54231 ja 54232, tontti 54233/1 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueet, muodostuvat uudet korttelit 54247 ja 54248, piirustus nro 12570, Meri-Rastilan länsiosa, dnro HEL 2015-002625.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12570

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12570

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 17.9.2019


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 17.9–16.10.2019:

Nordsjö, del av kvarteret 54225 och närrekreation- och gatuområden samt kvarteren 54036, 54213, 54217–54229, 54231, 54232 och tomten 54233/1 samt gatu- park- och närrekreationsområden, de nya kvarteren 54247 och 54248 bildas, ritning nr 12570, Havsrastböle, västra delen, dnr HEL 2015-002625.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12570

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12570

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 17.9.2019


JAA
09.12.2019 17:45