Suoraan sisältöön

Asemakaavojen hyväksyminen: Kruununhaka, Länsisatama, Malmi, Kulosaari - Godkännande av detaljplaner: Kronohagen, Västra hamnen, Malm, Brändö 22.01.2019


Asemakaavojen hyväksyminen: Kruununhaka, Länsisatama, Malmi, Kulosaari

Kaupunginvaltuusto on 16.1.2019 päättänyt seuraavien alueiden asemakaavasta ja asemakaavan muutoksista, minkä vuoksi alueilla on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kruununhaka, tontti 17/7 (piirustus nro 12457): Liisankatu 14, dnro HEL 2015-014306.

Länsisatama, Jätkäsaari, korttelit 20086-20089 ja osat kortteleista 20084 ja 20085 sekä katu-, puisto- ja vesialueet, kortteli 20263, katu-, vesi-, satama-alueet sekä venesatama, muodostuvat uudet korttelit 20077-20079 ja 20082-20089 (piirustus nro 12500, Melkinlaituri). Aluetta rajaavat pohjoisessa Saukonlaiturin osa-alue, idässä Atlantinkatu, etelässä ja lännessä meri. Dnro HEL 2015-011323.

Malmi, Malmin lentokenttä, lentokenttäalue, muodostuvat uudet korttelit 38340 ja 38341 (piirustus nro 12450, Malmin lentoaseman rakennukset). Alue sijaitsee Malmin lentoasema-alueen eteläreunassa, dnro HEL 2016-010897.

Malmi, Malmin lentokenttä, korttelit 38140 ja 38338, yleiseen ulkoilukäyttöön varattu retkeilyalue, yleinen pysäköintialue sekä puisto-, lähivirkistys-, lentokenttä- ja katualue, Tapaninkylä, Tapanila, tontti 39313/1, istutettava puistoalue sekä puisto- ja katualue, muodostuvat uudet korttelit 38342–38344 (piirustus nro 12479, Fallkullan tila): Aluetta rajaavat mm. Malminkaari, Longinoja, Sammalpolku, Helluntairaitti ja Tasankotie. Dnro HEL 2016-013170.

Kulosaari, tontti 42036/5 (piirustus nro 12459): Wäinö Aaltosen tie 7, dnro HEL 2016-013448.

Helsingissä 22.1.2019


Godkännande av detaljplaner: Kronohagen, Västra hamnen, Malm, Brändö

Stadsfullmäktige har 16.1.2019 fattat beslut om detaljplaner och detaljplaneändringar för de nedannämnda områdena och på grund av detta gäller för områdena byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kronohagen, tomten 17/7 (ritning nr 12457): Elisabetsgatan 14, dnr HEL 2015-014306.

Västra hamnen, Busholmen, kvarteren 20086-20089 och delar av kvarteren 20084 och 20085 samt gatu-, park- och vattenområden, kvarter 20263 och gatu-, vatten-, hamnområden samt småbåtshamn, de nya kvarteren 20077-20079 och 20082-20089 bildas (ritning nr 12500, Melkökajen). I norr gränsar området till ett delområde av Utterkajen, i öst till Atlantgatan, i syd och väst till havet. Dnr HEL 2015-011323

Malm, Malms flygfält, flygfältsområdet, de nya kvarteren 38340 och 38341 bildas (ritning nr 12450, Malms flygplats byggnader): Området ligger i södra kanten av Malms flygfältsområde, dnr HEL 2016-010897.

Malm, Malms flygfält, kvarteren 38140 och 38338, utflyktsområde som skall reserveras för allmänt friluftslivsbruk, område för allmän parkering och park-, närrekreation-, flygfält- och gatuområden, Staffansby, Mosabacka, tomten 39313/1, parkområde som bör planteras och park- och gatuområden, de nya kvarteren 38342-38344 bildas (ritning nr 12479, Fallkulla gård). Området gränsar till bl.a Malmbågen, Stickelbacka, Mosstigen, Pingststråket och Slättvägen. Dnr HEL 2016-013170.

Brändö, tomten 42036/5 (ritning nr 12459): Wäinö Aaltonens väg 7, dnr HEL 2016-013448.


Helsingfors 22.1.2019JAA
09.12.2019 18:02