Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Tiilimäki 22 - Detaljplaneförslag framlagt: Munksnäs, Gamla Munksnäs, Tegelbacken 22

Asemakaavaehdotus nähtävillä  

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 23.5.-24.6.2019:  

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, tontti 30024/23 ja katualue (piirustus nro 12573, Tiilimäki 22), dnro HEL 2018-012908.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12573

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12573

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 23.5.2019

Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 23.5.-24.6.2019:

Munksnäs, Gamla Munksnäs, tomten 30024/23 och gatuområde (ritning nr 12573, Tegelbacken 22), Dnr HEL 2018-012908.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12573

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12573

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 Helsingfors 23.5.2019

JAA
09.12.2019 17:52