Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kulosaari

Asemakaavan hyväksyminen: Kulosaari 

Kaupunkiympäristölautakunta on 15.1.2019 7 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto: 

Kulosaari, tontti 4/42067 (piirustus nro 12545): Rantatöyry 1. Dnro HEL 2018-002819. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12545

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12545

Helsingissä 22.1.2019Godkännande av detaljplan: Brandö 

Stadsmiljönämnden har 15.1.2019 7 § fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen: 

Brandö, tomten 4/42067 (ritning nr 12545): Strandleden 1. Dnr HEL 2018-002819. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12545

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12545

Helsingfors 22.1.2019


JAA
09.12.2019 18:02