Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Länsisatama, Jätkäsaari - Detaljplaneförslag framlagt: Västra hamnen, Busholmen


Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 18.3.–1.4.2019:

Länsisatama, Jätkäsaari, korttelit 20072-20074 ja katualueet (piirustus nro 12555): Saukonkanavan etelänpuoleiset korttelit. Dnro HEL 2018-006180.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12555

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12555

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 18.3.2019


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 18.3.–1.4.2019:

Västra hamnen, Busholmen, kvarteren 20072-20074 och gatuområde (ritning nr 12555): Utterkanalen södra kvarter. Dnr HEL 2018-006180

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12555

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12555

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 18.3.2019


JAA
09.12.2019 17:58