Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Vartiokylä, Myllypuro - Detaljplaneförslag framlagt: Botby, Kvarnbäcken

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Vartiokylä, Myllypuro

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.10.-29.11.2019:

Vartiokylä, tontti 45130/1 sekä puisto- ja katualueita (piirustus nro 12614, Kiviparintie 1), dnro HEL 2019-002069.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12614

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12614

Vuorovaikutusraportti


Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 30.10.2019Detaljplaneförslag framlagt: Botby, Kvarnbäcken

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 30.10.-29.11.2019:

Botby, tomten 45130 samt park- och gatuområden (ritning nr 12614, Stenparsvägen 1), Dnr HEL 2019-002069.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12614

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12614

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 30.10.2019


JAA
07.09.2020 13:30