Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kampin hiljentymiskappeli - Detaljplaneförslag framlagt: Tystnadens kapell i Kampen


Asemakaavaehdotus nähtävillä 

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 27.9.-28.10.2019: 

Kamppi, tontti 4012/1 sekä torialue (piirustus nro 12611, Kampin hiljentymiskappeli), dnro HEL 2018-010343. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12611

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12611

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Helsingissä 27.9.2019


Detaljplaneförslag framlagt 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 27.9.-28.10.2019: 

Kampen, tomten 4012/1 och torgområde (ritning nr 12611, Tystnadens kapell i Kampen), Dnr HEL 2018-010343.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12611

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12611

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 27.9.2019


JAA
09.12.2019 17:44