Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kaarela, Malminkartano - Detaljplaneförslag framlagt: Kårböle, Malmgård


Asemakaavaehdotus nähtävillä 

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 12.8.-10.9.2019: 

Kaarela, Malminkartano tontti 33274 ja katualue (piirustus nro 12606, Neulastie 8 ja 10), dnro HEL 2018-010470. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12606 

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12606

Vuorovaikutusraportti 

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Helsingissä 12.8.2019Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 12.8.–10.9.2019: 

Kårböle, Malmgård, tomten 33274 och gatuområde (ritning nr 12606, Barrvägen 8 och 10), Dnr HEL 2018-010470. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12606

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12606

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Helsingfors 12.8.2019


JAA
09.12.2019 17:47