Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Neulastie 8 ja 10 - Godkännande av detaljplan: Kårböle, Barrvägen 8 och 10

Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Neulastie 8 ja 10

Kaupunkiympäristölautakunta on 29.10.2019 § 536 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Kaarela, Malminkartano kortteli 33274 ja katualue (piirustus nro 12606): Neulastie 8 ja 10. HEL 2018-010470.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12606

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12606

Helsingissä 6.11.2019


Godkännande av detaljplan: Kårböle, Barrvägen 8 och 10

Stadsmiljönämnden har 29.10.2019 § 536 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Kårböle, Malmgård, kvarteret nr 33274 och gatuområde (ritning nr 12606): Barrvägen 8 och 10. Dnr HEL 2018-010470.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12606

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12606

Helsingfors 6.11.2019


JAA
09.12.2019 17:42