Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Vartiokylä, Gotlanninkatu 1-3 - Detaljplaneförslag framlagt: Botby, Gotlandsgatan 1-3


Asemakaavaehdotus nähtävillä: Vartiokylä, Gotlanninkatu 1-3

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 21.11.-23.12.2019:

Vartiokylä, kortteli 45052, puisto- ja katualueita (muodostuu uusi kortteli 45055) (piirustus nro 12599, Gotlanninkatu 1-3), dnro HEL 2018-004631. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12599

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12599

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. 

Helsingissä 21.11.2019


Detaljplaneförslag framlagt: Botby, Gotlandsgatan 1-3  

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 21.11.-23.12.2019: 

Botby, kvarteret 45052, park- och gatuområden (det nya kvarteret 45055 bildas (ritning nr 12599, Gotlandsgatan 1-3), Dnr HEL 2018-004631. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12599

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12599

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 21.11.2019


JAA
09.12.2019 17:41