Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä Vanhakaupunki, Hämeentie 157 - Detaljplaneförslag framlagt Gammelstaden, Tavastvägen 157


Asemakaavaehdotus nähtävillä 

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 2.9.-1.10.2019: 

Vanhakaupunki, tontti 27671/7 (piirustus nro 12592, Hämeentie 157), dnro HEL 2016-012443. 

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12592

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12592

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 2.9.2019


Detaljplaneförslag framlagt 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 2.9.-1.10.2019: 

Gammelstaden, tomten nr 27671/7 (ritning nr 12592, Tavastvägen 157), Dnr HEL 2016-012443. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12592

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12592

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 2.9.2019


JAA
09.12.2019 17:45