Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Kruununhaka - Detaljplaneförslag framlagt: Kronohagen


Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 25.3.–23.4.2019:

Kruununhaka, katualue (piirustus nro 12590): Hallituskatu 1. Dnro HEL 2017-011517.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12590 

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12590

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Helsingissä 25.3.2019Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 25.3.–23.4.2019:

Kronohagen, gatuområde (ritning nr 12590): Regeringsgatan 1. Dnr HEL 2017-011517. 

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12590

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12590

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Helsingfors 25.3.2019


JAA
09.12.2019 17:57