Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kruununhaka, Hallituskatu 1 - Godkännande av detaljplan: Kronohagen, Regeringsgatan 1


Asemakaavan hyväksyminen: Kruununhaka, Hallituskatu 1

Kaupunkiympäristölautakunta on 24.9.2019 § 471 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto:

Kruununhaka, katualue (piirustus nro 12590): Hallituskatu 1. HEL 2017-011517.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12590

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12590

Helsingissä 7.10.2019


Godkännande av detaljplan: Kronohagen, Regeringsgatan 1

Stadsmiljönämnden har 24.9.2019 § 471 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen:

Kronohagen, gatuområde (ritning nr 12590): Regeringsgatan 1. Dnr HEL 2017-011517.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12590

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12590

Helsingfors 7.10.2019


JAA
09.12.2019 17:44