Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Alppiharju, Harju - Detaljplaneförslag framlagt: Åshöjden, Ås


Asemakaavaehdotus nähtävillä

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 20.3.–18.4.2019:

Alppiharju, Harju, tontti 575/17 (piirustus nro 12588): Helsinginkuja 6. Dnro HEL 2016-013874.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12588

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12588

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

 

Helsingissä 20.3.2019

 


Detaljplaneförslag framlagt

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 20.3.–18.4.2019:

Åshöjden, Ås, tomten nr 575/17 (ritning nr 12588): Helsingegränden 6. Dnr HEL 2016-013874.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12588

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12588

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl.16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

 

Helsingfors 20.3.2019


JAA
09.12.2019 17:58